Kokonaisvaltainen strategian ja johtamisen menetelmä

Kilpailustrategian ja brändin johtamisen palvelumme räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan.
Autamme laatimaan kasvun strategiset linjaukset ja viemään muutokset organisaatioon ja johtamismalleihin.
Näkemyksemme perustuu tutkimusdataan sekä standardoituihin kilpailuedun ja brändin mittareihin.

Brändin identiteetti

Tuomme brändin juuret ja tarinan näkyväksi. Strategiaan perustuva, selkeän tunnistettava ja yhtenäinen identiteetti määrittää, miltä brändi näyttää, tuntuu ja kuulostaa eri kanavissa.

Asiakaspolkujen roolitus

Määritetään asiakaspolkujen kriittiset kohtaamispisteet sekä kunkin kohtaamispisteen asiakaskokemuksesta vastaavat henkilöt ja osastot organisaation sisällä.

Jalkautus organisaatioon

Strategian ja asiakasajattelun jalkautus henkilöstöön esimerkiksi brändikirjan ja työpajojen keinoin. Muutosohjelma räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan.

Johtamismallit ja valmennus

Brändin johtamiseen luodaan systematiikka, jolloin brändin potentiaali voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä. Johdon roolitus, jalkautus ja toimintasuunnitelma.

Brändiportfolion johtaminen

Kartoitetaan yrityksen brändiportfoliosta saatava maksimaalinen hyöty. Muodostetaan brändien johtamismallit ja mittarit tukemaan portfolion hallintaa ja riskien ennakointia.

Kasvusegmentointi

Kenelle tarjoama kannattaa kohdentaa ja mistä segmenteistä löytyy tulevaisuuden kasvu? Käyttäytymismalleihin perustuva markkinatutkimus ja asiakasryhmien syväanalyysi luovat pohjan asiakaslähtöiselle kasvulle.

Brändin erottuvuus ja tarina

Erottautuminen kilpailijoista oikealla tavalla luo kilpailuetua ja kasvua. Hyvä erottuvuus on kohdennettu avainasiakkaiden ydintarpeisiin ja on vietävissä osaksi organisaation päivittäistä toimintaa.

Brändiportfolion strategia

Yrityksen brändiportfolio ja brändihierarkia suunnitellaan hallittavaksi, kannattavaksi ja muuttuviin markkinatilanteisiin sopeutuvaksi. Luomme brändisalkun hallinnan tärkeimmät KPI:t ja sidomme ne tulostavoitteisiin.

Brändin rahallinen arvo (ISO 10668)

Brändin rahallisen arvon määritys antaa arvion yrityksen kyvystä kilpailla ja saavuttaa kannattavampi asema pitkällä aikavälillä. Tuloksena konkreettisia, liiketoimintaa parantavia kehitysaihioita.

Asiakaskokemustutkimukset

Miten yritys onnistuu lunastamaan brändin lupauksen asiakaspolun kriittisissä kohtaamispisteissä? Asiakaskokemustutkimukset antavat pohjan esimerkiksi brändin must-win-battlejen määrittämiseksi.

Tulevaisuuden liiketoimintakonseptit

Kilpailu ja markkinat muuttuvat. Mitä asiakkaasi tahtovat viiden tai kymmenen vuoden kuluttua? Määritämme tutkimusten kautta, mitä kilpailuetutekijöitä liiketoiminnassasi tarvitaan tulevaisuuden kilpailussa pärjäämiseksi.

Kohderyhmäanalyysi

Ostokäytösmalleihin ja markkina-analyysiin perustuva tutkimus brändin nykyisistä ja potentiaalisista asiakasryhmistä sekä näiden tarpeista ja preferensseistä.

Brändin kasvupotentiaali

Brändin vahvuus on yrityksen tärkein KPI strategian ja operatiivisen toiminnan välissä. Vahvuutta seuraamalla yritys kykenee reagoimaan muuttuviin markkinatilanteisiin ja rakentamaan kestävää, mitattavaa kasvua.

Johtaminen Systematiikka Asiakaskokemus- tutkimukset Brändin kasvupotentiaali Kohderyhmäanalyysi Brändin identiteetti Asiakaspolkujen roolitus Jalkautus organisaatioon Brändiportfolion strategia Tulevaisuuden liiketoimintakonseptit Brändin rahallinen arvo (ISO 10668) Johtamismallit ja valmennus Brändiportfolion johtaminen Brändin erottuvuus ja tarina Strategia Kasvusegmentointi

Strategian suunnittelu, toteutus ja
seuranta yhdessä kokonaisuudessa

BSX (Brand Strategy & Execution) on kokonaisvaltainen liiketoiminnan ohjaustyökalu, joka yhdistää saumattomasti yrityksen brändin ja liiketoiminnan. BSX kokoaa kilpailuedun strategisen johtamisen elementit selkeästi hallittavaan ohjauspaneeliin ja mahdollistaa strategian kokonaistilanteen hahmottamisen sekä skenaariosuunnittelun.

BSX analysoi ja visualisoi yrityksen erilaiset pitkän tähtäimen skenaariot ja niiden vaikutukset brändiin ja yrityksen menestykseen.

BSX noudattaa ISO 9001 -laadunhallintastandardia.